مدرسۀ آیة الله خوئی، مشهد، 1381
مدرسۀ آیة الله خوئی
مشهد، 1381
بحث دربارە عکس و عکاسی، مدرسە چهارباغ اصفهان، 1383
بحث دربارە عکس و عکاسی
مدرسە چهارباغ اصفهان، 1383
نگاتیو عکس های هانس برگر در حال خشک شدن
نگاتیو عکس های برگر در حال خشک شدن
قم، 1382
طلبۀ جوان در حال نشان دادن عکسی که برگر سال قبل از او گرفته بود
مشهد 1382
ابوالقاسم بن محمد تقی نوری،عکاس مظفرالدین شاه
ابوالقاسم بن محمد تقی نوری
عکاس مظفرالدین شاه
میرزارضا عکاسباشی، عکاس ناصرالدین شاه
میرزارضا عکاسباشی
عکاس ناصرالدین شاه